Close

Brak master file bez konsekwencji?

Czas czytania: 3 minut

Odpowiedź na to pytanie nie jest tak oczywista, jakby na pozór się zdawało. W rzeczywistości w ustawach podatkowych, ordynacji czy KKS na próżno szukać jakichkolwiek precyzyjnych i bezpośrednich odniesień do sytuacji, w której podatnik mimo ciążącego na nim obowiązku nie sporządził dokumentacji grupowej.

Sankcje z ordynacji podatkowej

Od początku 2019 roku, kiedy to zaczęły obowiązywać znowelizowane przepisy dotyczące cen transferowych wiele się zmieniło również w zakresie sankcji związanych z wydawaniem decyzji w tym zakresie. Dla przypomnienia, w poprzednim stanie prawnym w sytuacji braku przedłożenia dokumentacji podatkowej obowiązywała sankcyjna stawka w wysokości 50% doszacowanego w transakcji z podmiotem powiązanym dochodu.

Obecnie przepisy przewidują, że w sytuacji gdy organ podatkowy wydaje decyzję z zastosowaniem przepisów dotyczących zasady ceny rynkowej jednocześnie ustala dodatkowe zobowiązanie podatkowe. I tak w przypadku jeśli podatnik nie przedłoży organowi dokumentacji cen transferowych to stawka dodatkowego zobowiązania podatkowego może zostać podwojona lub potrojona. Ale tylko w zakresie tej części podstawy ustalenia dodatkowego zobowiązania podatkowego, która dotyczy transakcji, dla której nie przedłożono dokumentacji podatkowej.

Mając na uwadze charakter dokumentacji Master File, który stanowi swoiste „zdięcie z lotu ptaka” grupy podmiotów powiązanych. Gdzie zawarte są raczej ogólne informacje o działalności grupy, opis jej strategii i tym podobne informacje, które nie nawiązują do konkretnych transakcji, wydaje się, że przepis ten nie ma zastosowania do sytuacji, w której podatnik nie przedkłada organowi dokumentacji grupowej.

Dodatkowo warto zauważyć, że dokumentacja grupowa pomimo, że zgodnie z art. 11p ust. 1 CIT powinna (pod pewnymi warunkami) zostać dołączona do dokumentacji lokalnej to nie stanowi elementu tej dokumentacji. Art. 11q wyraźnie wskazuje, że czym innym jest dokumentacja lokalna a czym innym dokumentacja grupowa.

W takim wypadku zasadna zdaje się konstatacja, że w przypadku braku dokumentacji grupowej, podatnikowi niewywiązującemu się z obowiązku jej sporządzenia nie grozi dodatkowe zobowiązanie podatkowe.

Sankcje z KKS

W przypadku kodeksu karnego skarbowego pewność co do zakresu odpowiedzialności jest jeszcze mniejsza niż w przypadku ordynacji. W starym stanie prawnym, KKS nie nawiązywał bezpośrednio do sytuacji gdy podatnik nie przedłożył dokumentacji. Słowo „bezpośrednio” to słowo klucz. W KKS nie brak jest niejasnych przepisów, które nie trudno zinterpretować tak, by penalizowały brak master file.

Od czasu reformy i wejścia w 2019 roku do ustaw podatkowych nowych przepisów, równocześnie w KKS pojawiły się nowe przepisy dotyczące cen transferowych. Mowa tu o:

  • art. 56c dotyczącym braku złożenia oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji lokalnej,
  • i o art. 80e regulującym naruszenie obowiązku składania informacji o cenach transferowych (TPR).

W żadnym z tych przepisów nie ma mowy o dokumentacji grupowej. W takim razie zasadne wydaje się przeanalizowanie pozostałych przepisów, które nie nawiązują bezpośrednio do tematyki dokumentacji cen transferowych.

Niejasne przepisy kodeku

Mowa tu o przepisach sankcjonujących naruszenie obowiązku składania informacji podatkowych, nierzetelne prowadzenie ksiąg czy utrudnianie prowadzenie kontroli podatkowej. Przepisy podatkowe nie precyzują czy dokumentacja grupowa stanowi informację podatkową czy księgę podatkową. W konsekwencji możliwa jest argumentacja zarówno za pierwszą jak i drugą opcją.

W przypadku uznania dokumentacji grupowej za informację podatkową, na podstawie art. 80 KKS za jej brak może grozić kara grzywny nawet do 120 stawek dziennych. Z kolei w przypadku przyjęcia że dokumentacja stanowi „księgę”, to na podstawie art. 61 KKS grozi grzywna dwa razy większa.

Pomijając powyższe sankcje, to możliwe jest również pociągnięcie do odpowiedzialności karnej z tytułu utrudniania kontroli podatkowej. Zgodnie z art. 83 KKS kto osobie uprawnionej do przeprowadzenia kontroli podatkowej utrudnia wykonanie czynności służbowej, w szczególności kto wbrew żądaniu tej osoby nie okazuje księgi lub innego dokumentu dotyczącego prowadzonej działalności gospodarczej podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych.

W konsekwencji pomimo braku bezpośrednich sankcji za brak dokumentacji grupowej ustawodawca nie pozostawił organów podatkowych bezradnych jeśli chodzi o dyscyplinowanie podatników w tym zakresie. Odpowiadając na pytanie postawione w tytule trzeba stwierdzić, że za brak dokumentacji master file sankcji nie brakuje. Pytanie tylko, po który instrument sięgnie organ.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *