Close

Nieodpłatne poręczenie a zasada ceny rynkowej

Czas czytania: 3 minut

Nieodpłatne świadczenia pomiędzy podmiotami powiązanymi nawet gdy nie prowadzą do zaniżenia podstawy opodatkowania są uznawane za transakcje nierynkowe.

Wniosek podatnika

Sprawa dotyczyła spółki kapitałowej, która otrzymała nieodpłatne poręczenie od swego udziałowca. W warunkach panujących pomiędzy niezależnymi przedsiębiorstwami tego rodzaju usługa zawsze podlega wynagrodzeniu. Dlatego też z uwagi na nieodpłatny charakter otrzymanego świadczenia spółka na podstawie stawek rynkowych ustaliła jego wartość a następnie doliczyła ją do swego przychodu.

W dalszej kolejności podatnik wystąpił do z wnioskiem o interpretację do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dwoma pytaniami.

  • Pierwsze dotyczyło tego, czy w przypadku jeśli będzie doliczał do przychodu wartość otrzymywanego nieodpłatnego poręczenia to będzie to znaczyło, że warunki transakcji są zgodnie z zasadą ceny rynkowej.
  • Drugie, czy w przypadku obowiązku udokumentowania otrzymanego poręczenia Spółka będzie mogła złożyć oświadczenie, że ceny transferowe w transakcjach objętych dokumentacją są ustalane na warunkach, które ustaliłyby między sobą podmioty niepowiązane.

Zdaniem wnioskodawcy na oba pytania należałoby odpowiedzieć twierdząco. Podatnik argumentował, że przepisy o cenach transferowych odnoszą się co prawda do sposobu ustalania cen ale tylko na potrzeby określenia należnego podatku. W konsekwencji nie jest konieczny faktyczny transfer wynagrodzenia skoro nie dojdzie do zaniżenia podstawy opodatkowania. Tym samym, zdaniem spółki, doliczenie przez nią przychodu z tytułu nieodpłatnego poręczenia będzie sprawiało, że cena w transakcji ze wspólnikiem będzie ceną rynkową. Co w dalszej kolejności będzie pozwalało jej na złożenie oświadczenia zgodnie z art. 11m ustawy o CIT.

Niekorzystna interpretacja

Ze stanowiskiem podatnika nie zgodził się Dyrektor KIS. Organ stwierdził, że nieodpłatne poręczenie rodzi zupełnie inne skutki podatkowe i finansowe od poręczenia odpłatnego.

Odmiennie bowiem na gruncie ustawy podatkowej należy traktować sytuację otrzymania przez podmiot gospodarczy nieodpłatnego świadczenia, w przypadku którego podatnik zobowiązany jest do rozpoznania przychodu podatkowego (w związku z uzyskaniem przysporzenia majątkowego) od transakcji uzyskania odpłatnego poręczenia, w przypadku której podmiot posiadałby możliwość rozpoznania kosztu podatkowego w związku z uszczupleniem w majątku.

W dalszej kolejności organ wskazał, że wartość przychodu z nieodpłatnego poręczenia nie może w żadnym razie zostać uznana za cenę transferową. Bowiem w sytuacji gdyby podatnik skorzystał z odpłatnego poręczenia to po jego stronie doszło by do uszczuplenia w skutek konieczności zapłaty wynagrodzenia. Takiego skutku z kolei nie wywoła nieodpłatne poręczenie.

Końcowo organ wskazał, że postępowanie podatnika nie sposób uznać za zgodne z zasadą ceny rynkowej oraz, że właściwym postępowaniem powinno być ustalenie wynagrodzenia za usługę poręczenia w wysokości odpowiadającej wartości rynkowej. W konsekwencji stanowisko podatnika zostało uznane za nieprawidłowe.

Źródło: Interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Krajowej nr 0111-KDIB1-2.4010.495.2019.1.AW

Wyrok sądu

Powyższa interpretacja doczekała się skargi do sądu administracyjnego. Wyrokiem z 22 lipca 2020 r. WSA we Wrocławiu uchylił ją wskazując, że z uwagi na fakt, iż podatnik do podlegającego opodatkowaniu przychodu doliczał wartość nieodpłatnego poręczenia, to nie doszło do zaniżenia podstawy opodatkowania. W konsekwencji sąd stwierdził, że mając na uwadze cel przepisów dotyczących cen transferowych – podatnik jest uprawniony do złożenia oświadczenia.

Źródło: Wyrok WSA we Wrocławiu z 22 lipca 2020 r. sygn. I SA/Wr 269/20

Dalsze losy orzeczenia

Wyrok jest nieprawomocny a sprawa najpewniej doczeka się jeszcze finału w Naczelnym Sądzie Administracyjnym dlatego warto śledzić dalsze losy tego orzeczenia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *