Close

Polski Ład a ceny transferowe

Czas czytania: 5 minut

Wczoraj na stronie Ministerstwa Finansów ukazał się zapowiadany projekt zmian w podatkach w związku z Polskim Ładem. Dzisiejszym wpisem chciałbym przybliżyć najważniejsze zmiany jakie czekają podatników w zakresie cen transferowych.

Ograniczenie możliwości określania dochodu przez organy podatkowe

Zmianie ma ulec art. 11c ust. 6 ustawy o CIT. Zgodnie z jego nowym brzmieniem za okres objęty uprzednim porozumieniem cenowym, porozumieniem inwestycyjnym albo porozumieniem podatkowym organ podatkowy nie będzie uprawniony do określenia zobowiązania podatkowego (wysokości straty) w zakresie, w jakim wykazany przez podatnika dochód (strata) został ustalony zgodnie z tym porozumieniem.

Zmiana ma charakter doprecyzowujący i uzupełniający. Dotychczas przepis zabraniał określania dochodu „w okresie obowiązywania porozumienia” co mogło budzić wątpliwości interpretacyjne. Dodatkowo przepis uzupełniono w związku z przyjęciem nowych instytucji, tj. porozumienia inwestycyjnego i podatkowego.

Mniej formalności przy korekcie cen transferowych

Projekt przewiduje uchylenie obowiązku potwierdzania dokonania korekty cen transferowych w zeznaniu podatkowym. Dodatkowo daje podatnikom możliwość posługiwania się także dowodem księgowym (a nie tylko oświadczeniem) na potwierdzenie, że korekta została dokonana przez drugi podmiot.

Więcej czasu na dokumentację i TPR

Projekt zakłada przesunięcie terminu na:

 • sporządzenie dokumentacji lokalnej do końca dziesiątego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego,
 • złożenie informacji o cenach transferowych do końca jedenastego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego,
 • sporządzenie dokumentacji grupowej do końca dwunastego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego.

Doprecyzowanie pojęcia wartości transakcji

Zgodnie z planowanymi zmianami wartością transakcji dla:

 • pożyczki, kredytu lub depozytu będzie wartość kapitału,
 • umów ubezpieczenia lub reasekuracji – suma ubezpieczenia,
 • umów spółek niemających osobowości prawnej – łączna wartość wniesionych wkładów.

Uchylenie obowiązku składania oświadczenia

Projekt zakłada uchylenie obowiązku składania oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji lokalnej i o zgodności warunków transakcji z zasadą ceny rynkowej. Zgodnie z zapowiedziami oświadczenie zostanie zintegrowane z informacją o cenach transferowych.

Szerszy katalog transakcji niewymagających dokumentacji

Nowelizacja art. 11n ustawy o CIT zakłada zwolnienie z obowiązku sporządzania dokumentacji transakcji zawieranych wyłącznie:

 • pomiędzy położonymi w Polsce zagranicznymi zakładami podmiotów powiązanych mających siedzibę na terytorium innego państwa UE lub EOG,
 • przez położony w Polsce zagraniczny zakład podmiotu mającego siedzibę na terytorium państwa UE lub EOG z podmiotem powiązanym mającym siedzibę w Polsce,

– w roku podatkowym, w którym przychody lub koszty uzyskania przychodów powstałe w wyniku takich transakcji kontrolowanych zostały przypisane do zagranicznego zakładu pod warunkiem, że żaden z podmiotów powiązanych w zakresie tych przychów lub kosztów przypisanych do zagranicznego zakładu nie korzysta ze zwolnienia podmiotowego lub z tytułu działalności w SSE i nie poniósł straty podatkowej.

Dodatkowo poszerzono katalog o transakcje objęte porozumieniem inwestycyjnym albo podatkowym, za okres którego takie porozumienie dotyczy.

Również refaktury nie będą musiały być dokumentowane, o ile przy ich dokonywaniu:

 • nie powstaje wartość dodana i rozliczenie następuje bez uwzględniania marży lub narzutu zysku,
 • rozliczenie następuje bez zastosowania klucza alokacji,
 • rozliczenie nie jest związane z inną transakcją kontrolowaną,
 • rozliczenie nastąpiło niezwłocznie po dokonaniu zapłaty na rzecz podmiotu niepowiązanego,
 • podmiot powiązany nie jest podmiotem mającym miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową.

Preferencję poszerzono również o transakcje dotyczące pożyczek, kredytów lub emisji obligacji – w przypadku spełnienia przez nie warunków objęcia ich uproszczeniem typu safe harbour dla pożyczek.

Nowe elementy dokumentacji lokalnej i jej uproszczenie

W przypadku umów spółki niebędącej osobą prawną, umowy wspólnego przedsięwzięcia lub innej umowy o podobnym charakterze analiza cen transferowych powinna obejmować przyjęte zasady dotyczące praw do udziału w zysku lub majątku oraz uczestnictwa w stratach.

Projekt zakłada zwolnienie z obowiązku sporządzania analiz cen transferowych dla transakcji zawieranych przez podmioty powiązane będące mikro przedsiębiorcą lub małym przedsiębiorcą oraz transakcji z podmiotami rajowymi lub, których rzeczywistym właścicielem jest podmiot rajowy.

Projekt zakłada utrzymanie zwolnienia z obowiązku sporządzania analiz dla transakcji korzystających z safe harbour dla usług o niskiej wartości dodanej. Transakcje pożyczkowe objęte safe harbour będą w całości zwolnione z obowiązku dokumentowania.

TPR po nowemu

Najważniejszą zmianą dotyczącą formularza informacji o cenach transferowych jest jego integracja z oświadczeniem. Zgodnie z projektem, TPR będzie zawierał oświadczenie podmiotu o tym, że lokalna dokumentacja cen transferowych została sporządzona zgodnie ze stanem rzeczywistym, a ceny transferowe objęte tą dokumentacją są ustalane na warunkach, które ustaliłyby między sobą podmioty niepowiązane.

Zmiana ta z jednej strony poszerza zakres aktualnego oświadczenia o stwierdzenie, że dokumentacja została sporządzana zgodnie ze stanem faktycznym. Co potencjalnie zwiększa ekspozycję na ryzyka związane z KKS osób je składających. Z drugiej strony wskazuje, że Ministerstwo nie zamierza przychylić się do postulatów podatników dotyczących zniesienia obowiązku składania oświadczenia w zakresie zgodności transakcji z zasadą ceny rynkowej.

Na potrzeby ww. oświadczenia w  przypadku otrzymania przez podatnika nieodpłatnych świadczeń stanowiących przychód, ceny transferowe uważa się za ustalane na warunkach, które ustaliłyby między sobą podmioty niepowiązane, jeżeli przychód został dla celów podatkowych wykazany zgodnie z zasadą ceny rynkowej. To bardzo korzystna zmiana dla podatników. Na podstawie dotychczasowych regulacji organy podatkowe stały na stanowisku, iż oświadczenie nie może zostać złożone w przypadku uzyskiwania nieodpłatnych świadczeń – nawet w przypadku jeśli rozpoznano do tego celu przychód podatkowy a Skarb Państwa na tym nie ucierpiał. Więcej na ten temat w artykule: Nieodpłatne poręczenie a zasada ceny rynkowej

Nowa informacja o cenach transferowych ma być przez podatników sporządzana na podstawie dokumentacji lokalnej, a w razie jej braku na podstawie sprawozdania finansowego lub innych dokumentów.

Nowy TPR ma być podpisywany przez:

 • osobę fizyczną – w przypadku podmiotu powiązanego będącego osobą fizyczną,
 • osobę upoważnioną przez przedsiębiorcę zagranicznego do reprezentowania go w oddziale – w przypadku podmiotu powiązanego będącego przedsiębiorcą zagranicznym posiadającym oddział działający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • kierownika jednostki w rozumieniu ustawy o rachunkowości, a w przypadku gdy jednostką kieruje organ wieloosobowy – przez jedną albo więcej osób uprawnionych do reprezentacji, z zachowaniem zasad reprezentacji

– przy czym nie jest dopuszczalne podpisanie TPR przez pełnomocnika, z wyjątkiem prokurenta działającego zgodnie z zasadami reprezentacji oraz pełnomocnika będącego adwokatem, radcą prawnym, doradcą podatkowym lub biegłym rewidentem.

Zmiany też w KKS

Projekt w miejsce artykułu dotyczącego odpowiedzialności za niezłożenie lub złożenie niezgodnego z prawdą oświadczenia (art. 56c KKS) wprowadza penalizację niesporządzania dokumentacji lokalnej i niedołączania do niej dokumentacji grupowej. Karane będzie też sporządzanie dokumentacji niezgodnej ze stanem rzeczywistym. Za te czyny grozić ma kara grzywny do 720 stawek dziennych (w 2021 r. maksymalnie około 27 mln PLN). Za sporządzenie dokumentacji po terminie grozić ma kara grzywny do 240 stawek dziennych (w 2021 r. maksymalnie około 9 mln PLN).

Zmieni się też art. 80e KKS dotyczący informacji o cenach transferowych. Karane będzie niezłożenie informacji TPR oraz składanie jej z podaniem w niej danych niezgodnych z dokumentacją lokalną lub stanem rzeczywistym. Podobnie jak w przypadku art. 56c KKS za czyn ten grozić ma kara grzywny do 720 stawek dziennych. W przypadku złożenia informacji po terminie  kara grzywny może wynieść aż 240 stawek dziennych.

Etap prac

Projekt został zamieszczony już na stronach Rządowego Centrum Legislacji i obecnie znajduje się na etapie opiniowania. Sam projekt liczy 225 stron a jego uzasadnienie drugie tyle. Jego dalsze losy możesz śledzić na stronach bloga.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *