Close

Terminy w cenach transferowych

Czas czytania: 4 minut

Dla większości podatników zostały już tylko dwa miesiące na wykonanie podstawowych obowiązków związanych dokumentowaniem i raportowaniem cen transferowych. Dzisiejszy wpis będzie o obowiązkach związanych z cenami transferowymi ciążących na podatnikach i o terminach ich wykonania.

Dokumentacja lokalna

Podstawowym obowiązkiem ciążącym na podatnikach w 2021 r. za rok poprzedni jest obowiązek sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych. Zasadniczo obowiązek ten dotyczy podmiotów, które dokonywały transakcji z podmiotami powiązanymi o wartości powyżej:

  1. 10 000 000 zł – w przypadku transakcji towarowej,
  2. 10 000 000 zł – w przypadku transakcji finansowej,
  3. 2 000 000 zł – w przypadku transakcji usługowej,
  4. 2 000 000 zł – w przypadku innej transakcji.

W przypadku zapłaty na rzecz podmiotu z siedzibą w tzw. raju podatkowym lub zawarciu z takim podmiotem umowy spółki lub wspólnego przedsięwzięcia próg wynosi 100 000 zł.

Termin na sporządzenie dokumentacji – co do zasady upływa z końcem dziewiątego miesiąca po zakończeniu roku obrotowego. Dla podatników mających rok obrotowy zgodny z rokiem kalendarzowym, standardowy termin na sporządzenie dokumentacji za 2020 r.  przypadał na koniec września 2021 r. Patrz niżej – Wydłużenie terminów na sporządzenie dokumentacji.

Oświadczenie TP i informacja TPR

Podatnicy którzy byli obowiązani do sporządzenia dokumentacji lokalnej mają również obowiązek złożenia do urzędu skarbowego oświadczenia o jej sporządzeniu oraz o zgodności warunków transakcyjnych z zasadą ceny rynkowej. Te same podmioty (oraz podmioty korzystające ze zwolnienia z obowiązku sporządzenia dokumentacji na podstawie art. 11n pkt 1 ustawy o CIT) są również zobowiązane do złożenia do Szefa KAS informacji o cenach transferowych – tzw. informacji TPR.

Termin na wykonanie obu z ww. obowiązków przypada analogicznie jak w przypadku dokumentacji lokalnej – co do zasady do końca dziewiątego miesiąca po zakończeniu roku obrotowego. Patrz niżej – Wydłużenie terminów na sporządzenie dokumentacji.

Wydłużenie terminów na sporządzenie dokumentacji

W 2021 r. (analogicznie jak rok temu) z uwagi na stan pandemii ustawodawca zdecydował się wydłużyć terminy na sporządzenie dokumentacji, złożenie oświadczenia TP i informacji TPR. Terminy zostały wydłużone:

  • do dnia 30 września 2021 r. – dla podmiotów, których termin upływa w okresie od 1 lutego 2021 r. do 30 czerwca 2021 r.
  • o 3 miesiące – dla podmiotów, których termin upływa w okresie od 1 lipca 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

W sytuacji podatników o roku obrotowym zgodnym z kalendarzowym będzie to więc 31 grudnia 2021 r. W terminie tym należy złożyć oświadczenie i informację TPR.

Czytaj więcej na blogu: Wydłużenie terminów na dokumentację za 2020 r.

Najwyższy czas na korektę cen transferowych

Z uwagi na to, że w oświadczeniu o sporządzeniu dokumentacji należy również zaświadczyć, że ceny transferowe są dokonywane na warunkach rynkowych a w informacji TPR raportuje się rentowność osiąganą w transakcjach z podmiotami powiązanymi, to często przed złożeniem tych dokumentów konieczne będzie skorygowanie cen w transakcjach, które w 2020 r. były nierynkowe. Najlepszym na to czasem jest właśnie końcówka 2021 r. – jeszcze przed złożeniem oświadczenia i TPR za 2020 r. Wtedy to mając do dyspozycji gotową analizę cen transferowych wraz z danymi na temat rentowności podmiotu możliwe jest podjęcie decyzji o korekcie. Późniejsze korekty cen transferowych mogą rodzić konieczność korygowania również informacji TPR oraz składania czynnego żalu.

Dodatkowo z uwagi na kończący się rok podatkowy 2021, warto jeszcze przed terminem na sporządzenie sprawozdania finansowego oraz złożenia zeznania podatkowego rozważyć, czy konieczne będzie skorygowanie rentowności również za 2021 r.

Dokumentacja grupowa

Podatnicy należący do grup kapitałowych, dla których sporządzane jest skonsolidowane sprawozdanie finansowe mogą być obowiązani do sporządzenia dokumentacji grupowej. Będzie tak, jeśli:

  1. podmiot jest konsolidowany metodą pełną lub proporcjonalną,
  2. podmiot jest obowiązany do sporządzenia dokumentacji lokalnej,
  3. skonsolidowane przychody grupy przekroczyły w poprzednim roku obrotowym kwotę 200 000 000 zł lub jej równowartość.

W takiej sytuacji termin na sporządzenie dokumentacji grupowej przypada do końca dwunastego miesiąca po zakończeniu roku obrotowego. Czyli standardowo jest to koniec następnego roku podatkowego. Niemniej termin ten został wydłużony o trzy miesiące, tj. wypada on w trzy miesiące po upływie terminu na złożenie oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych.

Informacja CbC oraz ORD-U

Informacja CBC dotyczy podmiotów należących do największych grup kapitałowych osiągających przychody powyżej 3 250 000 000 zł lub 750 000 000 euro albo równowartość tej kwoty. Termin na złożenie powiadomienia CbC-P (czyli wskazanie przez jednostkę wchodząca w skład grupy podmiotów jednostki raportującej oraz państwa, w którym zostanie złożona informacja o grupie podmiotów) przypada w terminie 3 miesięcy od dnia zakończenia sprawozdawczego roku obrotowego grupy podmiotów. W przypadku 2020 r. (jeśli rok sprawozdawczy jest zgodny z kalendarzowym) – termin już minął i przypadał 31 marca 2021 r. Termin za 2021 r. wypada 31 marca 2022 r.

W przypadku informacji CBC-R (a więc informacji o grupie podmiotów przekazywanej przez jednostkę dominującą lub spółkę wchodząca w skład grupy podmiotów) informację należy złożyć w terminie 12 miesięcy od dnia zakończenia sprawozdawczego roku obrotowego. W sytuacji jeśli rok sprawozdawczy jest zgodny z kalendarzowym to za 2020 r. termin przypada na 31 grudnia 2021 r.

Analogiczny termin co w przypadku informacji CBC-P dotyczy również informacji ORD-U. ORD-U jest informacją o umowach zawartych z nierezydentami w rozumieniu przepisów prawa dewizowego. Informację należy przesłać w terminie trzech miesięcy, licząc od zakończenia roku podatkowego. W przypadku 2020 r. (jeśli rok sprawozdawczy jest zgodny z kalendarzowym) – termin już minął i przypadał na 31 marca 2021 r. Termin za 2021 r. wypada 31 marca 2022 r.

Skutki uchybienia terminom

Z wykonaniem obowiązków nie warto zwlekać. W przypadku uchybienia im konieczne może się okazać złożenie czynnego żalu. Czynny żal może być w pewnych wypadkach nieskuteczny – w przypadku informacji CBC niezłożenie informacji jest karane w drodze decyzji administracyjnej karą pieniężną. Co jak się wydaje sprawia, że nie będą do niej miały zastosowania przepisy KKS regulujące instytucję czynnego żalu. Inny pogląd został wyrażony co prawda w komunikacie Ministerstwa Finansów z kwietnia tego roku. W komunikacie tym wskazano, że czynny żal dotyczy zarówno informacji CBC-P jak i informacji CBC-R.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *